Is de politie verplicht om Uw klacht te noteren?

Politiediensten die weigeren een klacht te noteren

Op 5 november 2019 verscheen in de pers dat een jonge vrouw vermoord werd in haar woning, vermoedelijk door haar ex-partner die haar stalkte sinds de relatie verbroken was.

In strafdossiers met betrekking tot stalking of belaging wordt dikwijls gesteld dat de politie – initieel – weigerde om de klacht van het slachtoffer te akteren.

Regelmatig delen cliënten aan BANNISTER ADVOCATEN mede dat de politie weigerde hun aangifte op te nemen, niet alleen met betrekking tot belaging maar ook voor andere misdrijven. Nadat men zich naar het politiecommissariaat begaf om aangifte te doen van een misdrijf, werd men terug wandelen gestuurd met de mededeling dat de politie voor dergelijke zaken geen proces-verbaal opmaakt.

Wat zegt de wet?

De politiediensten zijn verplicht Uw klacht te noteren in een proces-verbaal.

Dit vloeit voort uit artikel 40 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt:

Art. 40. § 1. De klachten en aangiften die worden ingediend bij de leden van het operationeel kader evenals de inlichtingen die zij hebben verkregen en de vaststellingen die zij gedaan hebben in verband met misdrijven, alsook de vaststellingen gedaan door de leden van het administratief en logistiek kader bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wanneer zij gemachtigd zijn om processen-verbaal op te stellen, maken het voorwerp uit van processen-verbaal die aan de bevoegde gerechtelijke overheid worden overgezonden.”

Wat betekent dit?

Het komt dus niet aan de individuele politieambtenaar toe om te oordelen of een klacht al dan niet genoteerd dient te worden.

Op het ogenblik dat U een politiecommissariaat binnenstapt en aangifte wenst te doen, moet de politie deze klacht noteren in een proces-verbaal.

Nadat de politie Uw klacht heeft genoteerd en dus kennis heeft genomen van een misdrijf, dienen zij het proces-verbaal over te maken aan de procureur des Konings die bevoegd is om kennis te nemen van deze feiten.

De procureur des Konings zal vervolgens het verdere verloop van het dossier bepalen.

Wenst u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.