Algemeen

De begrippen ‘uitlevering’ en ‘overlevering’ betekenen in se hetzelfde. Beide termen slaan op de internationale maatregel die de overbrenging van voortvluchtigen  met het oog op hun proces en de daaropvolgende bestraffing of met het oog op de uitvoering van een reeds opgelegde straf behelst.

 

Binnen de Europese Unie wordt de term ‘overlevering’ gehanteerd. Buiten de EU spreekt men van een ‘uitlevering’. Voor de leesbaarheid van deze tekst zal de steeds de term ‘uitlevering’ gehanteerd worden. (en dus ook in de context van het Europees aanhoudingsbevel alwaar de juridisch correct de term ‘overlevering’ betreft)

 

Onze advocaten genieten een bijzondere expertise en jarenlange praktijkervaring in uitleveringsdossiers waardoor wij u in elke stand van de procedure kunnen adviseren en bijstaan. Zo hebben onze advocaten kennis van diverse uitleveringsverdragen en kunnen zij u bijstaan tijdens overleveringen tussen bijvoorbeeld België en Nederland.

Wij beschikken over diverse relevante studies (van o.a. het Antifoltercommité van de Raad van Europa, rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens,..) waardoor eventuele schendingen van de mensenrechten aannemelijk kunnen worden gemaakt en een uitlevering mogelijks vermeden kan worden.

 

Daarenboven kunnen wij beroep doen op een uitgebreid internationaal netwerk van advocaten zodat een doorgedreven samenwerking over de grenzen heen in elk specifiek dossier mogelijk is.

 

Wij zullen alles in het werk stellen om een uitlevering te vermijden, dan wel voorafgaand de nodige garanties te verkrijgen.

U wordt verdacht van een misdrijf in het buitenland?

U werd in het buitenland veroordeeld? Men vraagt uw uitlevering?

In bovenstaande situaties kan een Europees aanhoudingsbevel lastens u worden uitgevaardigd.

 

In een dergelijk geval kan de onderzoeksrechter, na u verhoord te hebben, beslissen om u aan te houden, dan wel u in vrijheid te stellen onder voorwaarden.

 

Wanneer de onderzoeksrechter tijdens het verhoor zou vaststellen dat er een kennelijke reden bestaat om de tenuitvoerlegging van het EAB te weigeren, kan hij hiertoe de beslissing nemen.

Alvorens u zomaar uit te leveren, zal er tijdens een voorafgaande procedure moeten nagaan worden of aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is en of er geen sprake is van weigeringsgronden op basis waarvan de uitlevering geen doorgang zal kunnen vinden.

 

Er bestaat echter ook een verkorte procedure, wanneer de gezochte persoon onmiddellijk instemt met zijn uitlevering.

 

In de wet zijn er verschillende gronden opgenomen op basis waarvan  de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan of moet geweigerd worden ;

België is verplicht de uitlevering te weigeren ingeval de uit te leveren persoon ;

  • Geniet van een amnestiemaatregel
  • Reeds het voorwerp uitmaakt van een definitief vonnis
  • Te jong is om strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden te worden
  • Mensenrechten geschonden kunnen worden ingeval de uitlevering uitgevoerd wordt
  • Ingeval het feit niet in beide landen strafbaar gesteld is
  • Ingeval de strafvordering verjaard is op het moment van het uitvaardigen van het Europees aanhoudingsbevel.

België mag de uitlevering weigeren indien ;

  • De persoon reeds vervolgd wordt in België
  • De zaak van die persoon reeds geseponeerd is
  • De persoon reeds het voorwerp uitmaakt van een definitief vonnis uit een niet-EU-staat
  • De persoon een onderdaan is van de uitvoerende lidstaat, wanneer het misdrijf geheel of gedeeltelijk gepleegd werd op het grondgebied van de uitvoerende staat

U wordt verdacht van een misdrijf in België? U kreeg hier een straf opgelegd?
België heeft een Europees aanhoudingsmandaat lastens u uitgevaardigd?

Door middel van een Europees aanhoudingsbevel kan België om uw uitlevering verzoeken.

 

Indien België om uw uitlevering verzoekt is het van cruciaal belang om tijdig een gespecialiseerde strafrechtadvocaat te raadplegen.

 

Wij zullen volledig voorbereid zijn op het ogenblik dat u aan ons land wordt uitgeleverd. U zal worden bijgestaan tijdens een lopend strafonderzoek waarbij wij een zo spoedig mogelijke terugkeer naar uw land van herkomst zullen bewerkstelligen.

 

Indien u reeds veroordeeld werd in ons land zullen wij nagaan of er rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen deze uitspraak waardoor uw zaak opnieuw in uw aanwezigheid zal worden behandeld.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.