Wat houdt het misdrijf precies in?

Een terroristisch misdrijf is een misdrijf waarbij een persoon door de daad of daden die hij stelt een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden.
 

Een terroristisch misdrijf kenmerkt zich verder door het bijzonder opzet waaraan voldaan moet zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn van oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen. Zonder dit bijzonder opzet is er geen sprake van het misdrijf.

Het betreft een reeks feiten die limitatief staan opgesomd in artikel 137 van het Strafwetboek. Zowel deelneming als hulp aan een terroristisch misdrijf zijn strafbaar. Deelneming is de bijdrage tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep.

Hulp betreft onder meer het verschaffen van financiële aan een terrorist of terroristische groepering. Het verschil met deelname ligt hierin dat bij deelname er sprake is van inbedding van een terroristische groep, terwijl hulp doelt op de geïsoleerde terroristische daad.

Ook het aanzetten tot terrorisme is strafbaar. Iedere persoon die een boodschap verspreidt of publiekelijk ter beschikking stelt met het oogmerk rechtstreeks of onrechtstreeks aan te zetten tot het plegen van een terroristische daad kan worden vervolgd.

Welke straffen riskeert u?

De straffen kunnen naargelang het specifiek terroristisch misdrijf waarvan u wordt verdacht sterk verschillen.

U riskeert maximaal een levenslange opsluiting.

 

Er dient te worden bekeken of er toepassing kan worden gemaakt van de wettelijke uitsluitingsgronden valt met betrekking tot de handelingen van strijdkrachten en de uitoefening van rechten en fundamentele vrijheden.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.