Eerherstel

In het Belgische strafrecht bestaat het idee van een eerherstel. Wat dit inhoudt en wat de voorwaarden zijn, wordt in dit artikel uitgelegd.

WAT

De officiële term in het Belgische strafrecht luidt “herstel in eer en rechten”. Dit herstel zorgt ervoor dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt (waaronder het stemrecht of het recht om jezelf verkiesbaar te stellen), de veroordeling niet meer wordt vermeld op de uittreksels van het strafregister (in de volksmond strafblad genoemd) én dat deze veroordeling niet meer kan leiden tot de toepassing van de figuur van de wettelijke herhaling, wanneer er een nieuwe veroordeling wordt uitgesproken. Je strafregister wordt dus als het ware gezuiverd.

VOORWAARDEN

Vooraleer dit kan verkregen worden, dient er eerst aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn, met name:

  • In principe dient de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan te zijn en dient de opgelegde geldboete betaald te zijn. Indien er in het vonnis andere sancties zijn opgelegd, dienen deze tevens nageleefd te zijn. Hierbij valt te denken aan verplichtingen tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Indien de straf niet meer kan worden uitgevoerd naar aanleiding van de verjaring, mag deze verjaring niet te wijten zijn aan uzelf.
  • U mag de voorbije 10 jaar geen eerder herstel in eer en rechten genoten hebben.
  • Er dient een proeftermijn doorlopen te worden die varieert van 3 tot 10 jaar. De specifieke termijn is afhankelijk van de aard van de straf en feiten waarvoor een herstel in eer en rechten wordt aangevraagd.

 

HOE

Indien u een herstel in eer en rechten wil genieten, dient er een aanvraag te worden gericht aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement van woonst of verblijf. Wanneer u verblijft in het buitenland, dient de aanvraag gericht te worden aan de Procureur des Konings van Brussel. De aanvraag is niet wettelijk geregeld, waardoor er geen specifieke vormvereisten nodig zijn. Een brief is voldoende. Het is wel belangrijk dat het verzoek is gemotiveerd, alsook dienen enkele gegevens verplicht te worden meegedeeld:

  • veroordeling waarvoor u een herstel in eer en rechten wil genieten; en
  • plaatsen van verblijf gedurende de proeftijd van 3 tot 10 jaar.

 

BEOORDELING

Nadat al het voorgaande is gecontroleerd, zal het dossier worden overgemaakt aan de procureur-generaal. Deze zal het dossier voorleggen aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling, waar er zal geoordeeld worden over de aanvraag. Dit zal gebeuren aan de hand van een rechterlijke beslissing.

Indien U vragen hebt over het herstel in eer en rechten, of U wilt een aanvraag laten indienen, aarzel niet om ons te contacteren.