Cybercrime neemt toe tijdens periode van quarantaine

Europol waarschuwt voor de toename van cybercriminaliteit tijdens de deze periode van quarantaine.

Cybercrime of computercriminaliteit is een misdrijf dat gepleegd wordt met en gericht is op ICT. Het strafbaar feit wordt gepleegd met een computer, laptop, tablet of smartphone.

Ook het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwde voor een sterke stijging van cybercriminaliteit in deze periode, onder meer valse e-mails.

De valse berichten gaan over het aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, valse vaccins en andere producten maar leiden ook naar valse informatiesites of vervalste inzamelingen, zogezegd bedoeld voor slachtoffers van het virus.

Echter, in werkelijkheid zijn de berichten bedoeld om persoonlijke informatie of bankgegevens te verkrijgen.

Nadat U Uw persoons- en betaalgegevens heeft ingevuld kan Uw bankrekening geplunderd worden.

De meest voorkomende vormen van cybercrime zijn hacking, ransomware, phishing, informaticabedrog en valsheid in informatica.

Hacking

Hacking is een ruim begrip. De meest gangbare omschrijving van hacking is het ongeoorloofd binnendringen in een computersysteem.

Artikel 550bis van het Strafwetboek bevat verschillende vormen van hacking:

  1. zich toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven terwijl hij weet dat hij daar niet toe gerechtigd is: gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 200.000;
  2. Zich toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven terwijl hij weet dat hij daar niet toe gerechtigd is en een bedrieglijk opzet heeft: gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van € 26 tot € 200.000;
  3. Met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden zijn toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijden: gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 200.000;

De straf wordt verzwaard tot een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 200.000 in volgende gevallen:

— indien de gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van het informaticasysteem op enige manier overneemt;

— indien men enig gebruik maakt van een informaticasysteem van een derde of zich bedient van het informaticasysteem om toegang te verkrijgen tot een informaticasysteem van een derde;

— indien men enige schade, zelfs onopzettelijk, veroorzaakt aan het informaticasysteem of aan de gegevens die door middel van het informaticasysteem worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen of aan een informaticasysteem van een derde of aan de gegevens die door middel van het laatstgenoemde informaticasysteem worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen.

Ook het aanzetten tot het plegen van hacking wordt bestraft en dit met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of een geldboete van € 8000 tot € 1.600.000.

Eveneens strafbaar is het onrechtmatig enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk ontworpen of aangepast is om hacking mogelijk te maken bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op gebruik ervan invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt. In dat geval is de mogelijke straf een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 800.000.

Tot slot is ook het onder zich houden, aan een andere persoon onthullen, verspreiden of gebruik maken van gegevens bekomen door het plegen van hacking indien men weet dat deze gegevens afkomstig zijn van hacking. Men kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 800.000.

Ransomware

Ransomware of gijzelsoftware is een schadelijk computerprogramma dat een ongewenste manipulatie uitvoert op het informaticasysteem van het slachtoffer en vervolgens losgeld eist om het systeem weer normaal te laten functioneren.

De software wist dus geen gegevens maar versleutelt ze. Pas nadat de juiste sleutel ingevoerd wordt, die men pas krijgt na betaling van het losgeld, kan men terug beschikken over de vergrendelde gegevens.

In geval van aangifte van ransomware zal dit gekwalificeerd worden als afpersing en informaticasabotage (zie verder).

Afpersing wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar.

Informaticasabotage wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar (of vijf jaar ingeval van bedrieglijk opzet) en/of een geldboete van € 208 tot € 200.000.

Phishing

Phishing is online oplichting door middel van valse e-mails, websites of berichten.

Bij phishing probeert men vertrouwelijke gegevens te bekomen, bijvoorbeeld Uw pincode, paswoord, het nummer van een bank- of identiteitskaart.

Een voorbeeld van phishing is een e-mail die zogezegd afkomstig is van Uw bank. De e-mail meldt dat er een veiligheidsprobleem is met Uw rekening en dat U – om Uw geld te beschermen – via de in de mail aangegeven link Uw persoonlijke login en wachtwoord moet wijzigen. Echter, U wijzigt hierbij Uw wachtwoord niet maar geeft Uw gegevens door. Aan de hand van deze gegevens kan men Uw bankrekening plunderen.

Cybercriminelen spelen veelal in op de actualiteit en dus ook op deze uitzonderlijke gezondheidscrisis.

Het Centrum voor Cybersecurity België maakt melding van volgende phishing-methode: U ontvangt per e-mail een brief van een zogenaamde gezondheidsbeschermingsautoriteit die U ervan op de hoogte brengt dat er mogelijk voor U een risico bestaat. Bij de mail wordt een Word-document gevoegd. Als U dit Word-document opent, wordt er malware geïnstalleerd die al Uw persoonlijke gegevens vergaart.

Phishing wordt strafrechtelijk gekwalificeerd als oplichting en kan gestraft worden met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en een geldboete van € 208 tot € 24.000.

Informaticabedrog

Informaticabedrog houdt in dat men met bedrieglijk opzet beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of een ander te verwerven en dit door gegevens die worden opgesloten, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de normale aanwending van de gegevens in een informaticasysteem te veranderen.

Informaticabedrog wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 800.000.

Een voorbeeld van informaticabedrog is het onrechtmatig gebruik van een bankkaart.

Valsheid in informatica

Er is sprake van valsheid in informatica wanneer men een valsheid pleegt door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem in te voeren in een informaticasysteem, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen waardoor de juridische draagwijdte van de gegevens verandert.

Valsheid in informatica wordt bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of een geldboete van € 208 tot € 800.000.

Ook de persoon die gebruik maakt van gegevens waarvan hij weet dat deze vals zijn wordt bestraft met dezelfde straffen.

Een voorbeeld van valsheid in informatica is de vervalsing van een kredietkaart.

Bijstand

BANNISTER ADVOCATEN kan U – zowel in Uw hoedanigheid van slachtoffer als verdachte – bijstaan tijdens het onderzoek.

De gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Bannister kunnen U bijstand verlenen tijdens het verhoor door de politie en zal het onderzoek nauwgezet verder opvolgen.

Verder kan Bannister Advocaten U vanzelfsprekend bijstaan tijdens de gerechtelijke afhandeling, met name tijdens de procedure voor de correctionele rechtbank of tijdens de bemiddeling in strafzaken.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00

Meer weten? Lees hier verder.