Wat houdt het misdrijf precies in?

Om van valsheid in geschriften te kunnen spreken, dient er te zijn voldaan aan de volgende wettelijke voorwaarden;
  • Het misdrijf moet worden gepleegd met een bedrieglijk opzet : Het bedrieglijk opzet bestaat in de bedoeling aan zichzelf of aan anderen onrechtmatig voordeel te verschaffen. Het oogmerk om te schaden is de wil nadeel te berokkenen aan een derde.

 

Als er aan één van deze bestanddelen niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden voor het misdrijf valsheid in geschriften. Wij zullen elke voorwaarden grondig aftoetsen aan de feitenconstellatie van uw zaak.

 

Een vervalsing van de waarheid via datamanipulatie betreft het wissen, wijzigen of invoeren van gegevens in een informaticasysteem die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem.

 

Het betreft ook het veranderen van gegevens in een informaticasysteem met een technologisch middel en een verandering van de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens.

  • Er moet sprake zijn van een geschrift dat door de wet is beschermd : Het moet gaan om een geschrift sensu stricto waar een gedacht die een juridische draagwijdte heeft tot uitdrukking gebracht worden en die zich aan de openbare trouw opdring.

 

  • Er dient een vervalsing van de waarheid te zijn op een door de wet omschreven wijze: De vervalsing kan op twee manieren gebeuren. Ofwel moet het geschrift zelf, het instrument zijn aangetast. Dit is de materiële valsheid. Ofwel komt de akte of het feit vastgesteld in het geschrift niet met de waarheid overeen terwijl het instrument materieel onaangeroerd blijft. Dit betreft een intellectuele valsheid.

 

  • De waarheidsvermomming dient een nadeel teweeg te brengen : Een mogelijk of eventueel nadeel volstaat. Ook moet de mogelijkheid van het nadeel bestaan op het ogenblik van de valsheid. Het nadeel kan zowel materieel als moreel zijn en kan de openbare of private belangen betreffen.

Welke straffen riskeert u?

De straffen gaan van opsluitingen van vijf jaar tot vijftien jaar.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.