Wat houdt het misdrijf precies in?

De wettelijke bestanddelen om te kunnen spreken van het misdrijf van gebruik van een vals stuk zijn;

  • Het moet gaan om een getuigenis die in rechte op onherroepelijke wijze onder eed afgelegd werd : Een valse verklaring onder eed levert pas een misdrijf op als de verklaring niet meer kan worden ingetrokken.

 

  • Het misdrijf dient gepleegd te zijn met bedrieglijke opzet of met het oogmerk om te schaden : Hieronder is het inzicht het gerecht te misleiden begrepen.

 

  • Er moet sprake zijn van een nadeel dat hieruit zou kunnen ontstaan : Namelijk een invloed op de beoordeling van de rechter.
  • Tijdens de getuigenis moet de waarheid vervalst zijn : ook een terughoudendheid kan een valse getuigenis opleveren wanneer ze de verklaring verandert en er betekenis aan toekent die in strijd is met de waarheid.

 

Als er aan één van deze bestanddelen niet is voldaan, dan kan u niet veroordeeld worden voor het misdrijf valse getuigenis. Wij zullen elke voorwaarden grondig aftoetsen aan de feitenconstellatie van uw zaak.

Een valse getuigenis mag niet verward worden met een valse verklaring.

Een valse verklaring is wanneer personen in rechte opgeroepen worden om enkel inlichtingen te geven en alsdan de waarheid vervalsen ten nadele of ten voordele van de beschuldigde. De valse verklaring wordt gestraft met een straf die een graad lager is dan die van een valse getuigenis.

 

Het misdrijf meineed onderscheidt zich van het misdrijf valse getuigenis door het feit dat deze tenlastelegging doelt op de beslissende, de aanvullende en de schattingseed. Deze bepaling slaat niet op de eed afgelegd door een gerechtelijk deskundige die door een rechter is aangewezen in een zaak die derden aanbelangt.

Welke straffen riskeert u?

De strafmaat is afhankelijk van de ernst van de zaak waarin een valse getuigenis/eed aflegt.

 

Voor een valse getuigenis riskeert u in criminele zaken een opsluiting van vijf tot tien jaar. In correctionele zaken, politiezaken en burgerlijke zaken betreffen de gevangenisstraffen respectievelijk zes maanden tot vijf jaar, drie maanden tot een jaar en twee maanden tot drie jaar.

 

U riskeert voor meineed in burgerlijke zaken een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 26 tot 10.000 euro (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen). U riskeert tevens een ontzetting uit bepaalde rechten.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.