Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • De vereniging dient een bepaalde organisatie vertonen.

 

  • Het misdrijf moet gepleegd zijn met het doel een of meer, daarom nog niet noodzakelijk welbepaalde, aanslagen te plegen op personen of op eigendommen.
  • Het aantal leden is overgelaten is aan de beoordeling van de rechter.

 

Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden voor het deel uitmaken van een vereniging.

Om te spreken van criminele organisaties moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen;

  • Er moet sprake zijn vaneen gestructureerde vereniging die in de tijd opgezet is. Een criminele organisatie heeft dus een veel belangrijke structuur dan een vereniging van misdadigers. Zij is uitgebreider, bezit een meer permanent karakter en vertoont een grotere systematiek in haar activiteiten. Zij dient echter geen duurzaam bestaan te hebben.
  • Het onmiddellijke doel van de vereniging betreft het plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, terwijl het indirect doel het verkrijgen van vermogensvoordelen is, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden verkregen als gevolg van het plegen van deze misdrijven.

Ons gespecialiseerd team bekijkt graag of aan alle wettelijke vereisten voor het misdrijf van criminele organisatie voldaan is.

Welke straffen riskeert u?

De strafbaarstelling is afhankelijk van de structuur van de vereniging, dan wel organisatie, het doel van de vereniging / organisatie en de rol en positie van de dader in deze vereniging dan wel organisatie.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.