Quarantaine veroorzaakt toename intrafamilaal geweld

De media staat er vol van: het virus en de daarbij horende maatregelen van de overheid.

De belangrijkste maatregel is dat iedereen thuis moet blijven.

Wanneer men 24/7 samen in eenzelfde woning moet verblijven met elkaar, zonder de mogelijkheid om de woning te verlaten, kan intrafamiliaal geweld getriggerd worden. Zeker in thuissituaties waarin al problemen zijn met betrekking tot intrafamiliaal geweld.

Intrafamiliaal geweld omvat elke vorm van fysisch, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben, op basis van een duurzame affectieve en seksuele band.

Cijfers

In 2016 werden in het totaal 44.373 aangiftes gedaan met betrekking tot intrafamiliaal geweld. Dat zijn 120 aangiftes per dag.

In 2018 waren er 112,98 geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld per 10.000 huishoudens in de stad Antwerpen.

Er dient opgemerkt te worden dat deze cijfers enkel betrekking hebben op de feiten waarin aangifte werd gedaan.

Men schat dat in 78 % van de gevallen géén aangifte wordt gedaan. In werkelijkheid zullen de cijfers dan ook veel hoger liggen…

Volgens de verwachtingen zal het aantal feiten van intrafamiliaal geweld sterk toenemen door de quarantaine.

Aangifte intrafamiliaal geweld 

Maar wat gebeurt er na een aangifte met betrekking tot intrafamiliaal geweld?

Vooreerst zal de procureur des Konings of de onderzoeksrechter naar aanleiding van de aangifte een onderzoek voeren naar de feiten.

Na een aangifte van intrafamiliaal geweld kan de procureur des Konings preventief reageren en een huisverbod opleggen. Een huisverbod vereist dat uit de feiten of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van een meerderjarige persoon in de verblijfplaats een ernstig of onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die dezelfde verblijfplaats betrekken. Het huisverbod omvat eveneens een contactverbod. Het huisverbod geldt gedurende maximaal 14 dagen.

De onderzoeksrechter kan ook een verbod om in de woning te verblijven opleggen, gecombineerd met een contactverbod. De onderzoeksrechter kan ook de voorwaarde opleggen om een begeleiding met betrekking tot de agressieproblematiek te volgen.

Het onderzoek 

Vanzelfsprekend kan BANNISTER ADVOCATEN U bijstaan tijdens het onderzoek.

Vooreerst kan bijstand verleend worden tijdens het verhoor door de politie en/of de onderzoeksrechter.

Ook tijdens latere herverhoren door de politie kan Bannister Advocaten de nodige bijstand verlenen.

Daarnevens zal Bannister Advocaten het onderzoek nauwgezet opvolgen.

Na uitgebreide analyse van het strafdossier wordt bestudeerd of bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Bijvoorbeeld: dient een deskundige aangesteld te worden teneinde de verwondingen in kaart te brengen en de schade te ramen? Moeten er (extra) getuigen verhoord worden? Is het noodzakelijk dat een telefoon of laptop onderzocht wordt?

Indien bijkomend onderzoek noodzakelijk is, kan Bannister Advocaten uiteraard de nodige verzoekschriften indienen.

Indien de onderzoeksrechter voorwaarden oplegde, kan gevraagd worden om deze te wijzigen, bijvoorbeeld in functie van Uw werkzaamheden.

Bannister Advocaten zal U aldus door het gehele onderzoek loodsen en U bijstaan.

Er zijn verschillende mogelijke uitkomsten voor een strafdossier omtrent intrafamiliaal geweld.

Indien men voor de correctionele rechtbank dient te verschijnen voor intrafamiliaal geweld, biedt het Strafwetboek een aantal mogelijkheden wat betreft de strafmaat. De correctionele rechtbank kan U onder meer veroordelen tot een werkstraf, een autonome probatiestraf of een gevangenisstraf met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden. De voorwaarden van de autonome probatiestraf en gevangenisstraf met probatieuitstel kunnen betrekking hebben op het volgen van een begeleiding voor agressiebeheersing.

Gerechtelijke afhandeling 

Vanzelfsprekend kan Bannister Advocaten U bijstaan in de procedure voor de correctionele rechtbank.

Een procedure voor de correctionele rechtbank is echter niet de enige optie.

Er is ook de bemiddeling in strafzaken. Bij bemiddeling in strafzaken wordt via een overeenkomst tussen dader en slachtoffer gepoogd om de materiële en/of morele schade te herstellen. Naast dit herstel kan de procureur des Konings nog bijkomende voorwaarden ten aanzien van de dader voorstellen, bijvoorbeeld een geneeskundige behandeling of therapie, opleiding of dienstverlening.

Tijdens deze bemiddelingsgesprekken kan Bannister Advocaten U bijstaan. Uiteraard zal Bannister Advocaten voorafgaand het nodige doen teneinde U terdege voor te bereiden op deze gesprekken.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het dossier geseponeerd (d.i. klasseren zonder gevolg) worden, bijvoorbeeld omdat de procureur des Konings het niet opportuun acht de vervolging in te stellen of omdat er niet voldoende bewijs is.

Indien Bannister Advocaten van oordeel is dat er een kans op sepot is, zullen wij het nodige doen om een zeer uitgebreid en gemotiveerd verzoek tot sepot aan de procureur des Konings te richten.

Bannister Advocaten kan U aldus elke stap van het traject bijstaan, zowel tijdens het onderzoek, als tijdens de procedure ten gronde.

Ook wanneer de feiten van intrafamiliaal geweld zouden leiden tot een voorlopige hechtenis in de gevangenis, kan Bannister Advocaten U in deze procedure bijstaan.

Tot slot wenst Bannister Advocaten te benadrukken dat er ook steeds hulp geboden kan worden bij intrafamiliaal geweld. BANNISTER ADVOCATEN kan U doorverwijzen naar de juiste instanties. U kan in ieder geval zelf het nummer 1712 of de Dienst Intrafamiliaal Geweld van het CAW contacteren.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.

Bekijk de volgende links om meer te lezen of te luisteren: link 1; link 2.