Is er nog hoop voor slachtoffers na sepot van het dossier ?

Wanneer je als slachtoffer geconfronteerd wordt met een sepot, is dit vaak een hele teleurstelling. Je voelt je niet enkel in de steek gelaten door Justitie, ook je hoedanigheid van slachtoffer en de ernst van de opgelopen schade, van welke aard dan ook, lijkt te worden geminimaliseerd.

Een sepot hoeft echter niet het einde te zijn van het verhaal.

In deze bijdrage zetten wij alvast de mogelijkheden even op een rijtje.

Wat is een sepot?

Wanneer het dossier geseponeerd wordt, betekent dit in mensentaal dat de zaak geklasseerd wordt zonder gevolg. Het strafrechtelijk onderzoek wordt stopgezet en het dossier gaat de al dan niet spreekwoordelijke kast in.

De opsporing en vervolging van misdrijven behoort tot het takenpakket van de Procureur des Konings.

Als leidinggevende van het opsporingsonderzoek, beslist de Procureur wat er concreet met een dossier zal gebeuren.

Ook de beslissing tot sepot, zal desgevallend door deze persoon worden genomen.

Wanneer kan men beslissen tot een sepot? 

Een beslissing tot sepot kan verschillende redenen hebben :

  • De feiten maken geen misdrijf uit.
  • De dader kon niet worden geïdentificeerd.
  • Het onderzoek bracht onvoldoende bewijselementen naar voren.
  • De toestand werd inmiddels geregulariseerd.
  • De beperkte maatschappelijke weerslag van het misdrijf.
  • Houding van het slachtoffer.

 Wat kunnen wij als advocaat voor u doen? 

Een sepot hoeft niet noodzakelijk het einde te zijn van het verhaal.

Als advocaat kunnen wij enkele stappen ondernemen om de heropening van uw dossier na te streven.

1. Verzoek tot heropening

Een eerste noodzakelijke stap is het verzoek tot inzage van het strafdossier.

Als raadsman kunnen wij hiertoe de nodige initiatieven nemen en de eigenlijke inzage voor onze rekening nemen.

De inzage van het strafdossier laat ons toe de eventuele tekortkomingen en problemen in kaart te brengen, waarna concreet kan worden bekeken waar de zwaktes van het dossier zich situeren.

In functie van deze bevindingen, kunnen bijkomende elementen worden verzameld, zoals bv. verklaringen van getuigen, de opvraging van bepaalde documenten, enz.

Als uw raadsman kunnen wij de Procureur des Konings vervolgens rechtstreeks benaderen met het verzoek tot heropening van het dossier.

Hierbij wordt op beargumenteerde wijze uiteengezet waarom wij menen dat een heropening zich opdringt.

Hiertoe kan verwezen worden naar nieuwe elementen die de heropening rechtvaardigen, dan wel kan er gewezen worden op tekortkomingen in het reeds gevoerde onderzoek.

Het is wederom de Procureur des Konings die desgevallend over deze heropening beslist.

Tegen de beslissing tot weigering staan geen rechtsmiddelen open.

2. Klacht met burgerlijke partijstelling

Een andere mogelijkheid, is het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter.

Het voordeel van dergelijke klachtneerlegging is het verplicht karakter van het onderzoek.

In tegenstelling tot het verzoek tot heropening, zal de onderzoeksrechter in deze hypothese immers verplicht zijn het onderzoek te voeren.

De taak van de onderzoeksrechter bestaat erin om op objectieve wijze aan waarheidsvinding te doen, wat impliceert dat deze zowel aandacht dient te besteden aan het onderzoek a charge, als – a décharge.

Bijkomend voordeel van deze procedure, zijn de rechten die je als burgerlijke partij geniet.

De wet voorziet onder meer de mogelijkheid tot het vragen van inzage in het lopend strafdossier, evenals het verzoek tot het verrichten van bijkomend onderzoek.

Dit laat ons toe reeds in de onderzoeksfase op proactieve wijze tussen te komen, waardoor een sterk dossier kan worden opgebouwd.

De principieel neutrale rol van de onderzoeksrechter, heeft tot gevolg dat deze geen beslissingen mag nemen over ‘het lot’ van een welbepaald dossier.

Het is de raadkamer die na afloop van het onderzoek zal beslissen of de geviseerde persoon zich al dan niet zal dienen te verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Keerzijde van al deze rechten, is de verplicht te betalen borgsom.

Alvorens de onderzoeksrechter het onderzoek aanvat, zal er een borgsom moeten worden betaald. De omvang van dit bedrag is afhankelijk van de aard en omvang van het dossier en is vrij te bepalen door de onderzoeksrechter.

Voor natuurlijke personen dient U doorgaans te rekenen op een bedrag van 500 EUR.

Wordt de geviseerde dader op het einde van de rit veroordeeld, dan zal u dit bedrag integraal teruggestort krijgen.

Besluit

Welke weg de voorkeur geniet, zal uiteraard afhangen van de aard en inhoud van het individuele dossier.

Als specialist ter zake bekijken wij graag de mogelijkheden met U, waarna een concreet stappenplan kan worden uitgewerkt.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.