eerherstel

Eerherstel: “Tabula rasa van uw strafregister”?

Als u strafrechtelijk veroordeeld werd, zal deze veroordeling op uw attest van goed gedrag en zeden verschijnen. Het hoeft geen betoog dat deze vermelding zware gevolgen met zich mee kan brengen. Een attest van goed gedrag en zeden hebt u immers vaak nodig voor beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, etc. Toch dient deze vermelding géén brandmerk voor het leven te betekenen. Het Belgische rechtssysteem voorziet immers in de mogelijkheid om bepaalde veroordelingen van uw uittreksel te verwijderen. Voor sommige misdrijven gebeurt dit automatisch, andere vereisen het doorlopen van de procedure “herstel in eer en rechten” of kortweg “eerherstel”.

Automatisch eerherstel. Wanneer?

Veroordelingen tot een politiestraf (een gevangenisstraf van 1-7 dagen, een werkstraf van 20-45 uur en/of een geldboete van 1-25 euro) worden – behalve in uitzonderlijke gevallen – na een termijn van 3 jaar automatisch gewist.
Deze uitwissing is niet aan voorwaarden verbonden en is kosteloos.

In de andere gevallen zal de procedure “herstel in eer en rechten” doorlopen moeten worden. Deze procedure is niet kosteloos en vergt een actieve bijdrage van de verzoeker.

Voorwaarden van eerherstel

Om een eerherstel te bekomen, zal u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

– De opgelegde vrijheidsstraf werd uitgevoerd
– Betaling van de geldboetes, kosten en eventuele voldoening aan de verplichting tot teruggave
– De slachtoffers werden vergoed
– Het ondergaan van een proeftermijn (3-10 jaar)
– De laatste 10 jaar nog geen herstel in eer en rechten hebben genoten hebben

Voorgaande voorwaarden bestaan onder voorbehoud van een eventuele vrijstelling en/of kwijtschelding. Als uw straf verjaard zou zijn, mag dit geenszins aan u te wijten zijn.

De proeftermijn, hoe lang?

De proefperiode die u moet doorlopen is afhankelijk van de gevangenisstraf waartoe u veroordeeld werd.
Binnen deze proefperiode moet u een officieel adres hebben. Deze periode dient ervoor om aan te tonen dat er een verbetering is en dat er goed gedrag gesteld wordt. Er mogen -met andere woorden- dus geen nieuwe misdrijven gepleegd worden.

Volgende termijnen worden afgebakend:

– 3 jaar : gevangenisstraf lager dan of gelijk aan 5 jaar
– 5 jaar: gevangenisstraf hoger dan 5 jaar
– 6 jaar: wettelijke herhaling met een gevangenisstraf lager dan of gelijk aan 5 jaar
– 10 jaar: wettelijke herhaling met een gevangenisstraf hoger dan 5 jaar

Indien u werd veroordeeld tot gevangenisstraf met (probatie-)uitstel mag de proefperiode niet minder bedragen dan de periode van dit uitstel. Bovendien begint uw proefperiode slechts te lopen van zodra u de volledige boete hebt betaald.

Voor te leggen documenten

De bewijsstukken die aantonen dat aan deze voorwaarden voldaan is, dienen actief door de verzoeker van het eerherstel aangereikt te worden.
Volgende documenten dienen o.a. te voorgelegd te worden:

– Historiek van uw adressen
– Eensluidend verklaard afschrift van uw strafregister
– Attest niet-verhaal
– Bewijsstukken dat aan bovenvermelde voorwaarden werd voldaan (betaling boetes, kosten, schadevergoeding, …)

De procedure van eerherstel

Het verzoek wordt gericht aan de Procureur des Konings van het arrondissement waar u officieel bent ingeschreven. In uw verzoek moet nauwkeurig aangegeven worden voor welke veroordelingen u eerherstel vraagt.
Dit verzoek kan slecht één jaar voor het verstrijken van uw proefperiode ingediend worden.
De Procureur des Konings zal na ontvangst van het verzoek en na advies van de korpschef van uw woonplaats verslag uitbrengen. Hierna wordt de zaak vastgesteld voor het bevoegde Hof van Beroep, Kamer van Inbeschuldigingstelling.
De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal ofwel automatisch goedkeuren, ofwel beslissen om de verzoeker en diens raadsman eerst te horen.

Gewist! En dan?

Het gevolg van een uitwissing en een herstel in eer en rechten is dat de veroordeling niet meer op het uittreksel van uw strafregister zal vermeld worden.
Deze veroordeling zal bovendien niet meer als basis kunnen dienen voor herhaling in geval van nieuwe veroordelingen.
Tot slot zal ook de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan worden gemaakt.
Let wel op, een adellijke titel of graad in het leger krijg je niet meer terug.

Vragen over eerherstel?
Contacteer onze strafrechtspecialisten via info@bannister.be of 03/369.28.00

9 december 2020