Vrijspraak in grootschalig drugsdossier

Een autoverhuurbedrijf diende zich samen met 18 medebeklaagden te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Mechelen wegens vermeende feiten van handel in verdovende middelen.

Middels doorgedreven telefonieonderzoek werd een organisatie blootgelegd dewelke op grote schaal cocaïne zou verhandelen in en rond de regio Mechelen.

De organisatie


De vereniging opereerde hierbij hoofdzakelijk vanuit hotels in het Brusselse, dewelke fungeerde als ‘safe house’ voor de talrijke koeriers dewelke elk een geografische regio voor hun rekening namen.

Uit het gevoerde onderzoek kwam vast te staan dat de vereniging consequent gebruik maakte van huurvoertuigen teneinde hun criminele activiteiten te maskeren.

Op deze wijze kwam ook autobedrijf G en haar zaakvoerder in het vizier van de speurder terecht.

Het gevoerde onderzoek toonde aan dat de door G verhuurde voertuigen hoofdzakelijk verhuurd werden aan leden van de organisatie, dewelke deze voertuigen op hun beurt gebruikten in het kader van diverse drugstransacties.

De verdediging van Bannister advocaten

Meester J. VAN LAER stond het autobedrijf bij in deze procedure. In de sterk onderbouwde besluiten en het uitvoerige pleidooi van Meester VAN LAER werd onder meer verwezen naar de theorie van de strafbare deelneming.

Men kan slechts schuldig worden bevonden aan een misdrijf indien kan worden aangetoond dat men doelbewust, met kennis van zaken, zijn medewerking verleende aan een welbepaald strafbaar feit.

Het feit dat de huurvoertuigen van G werden gebruikt om drugtransacties mee uit te voeren, is onvoldoende om het autoverhuurbedrijf zelf schuldig te achten aan de feiten voornoemd.

Meester VAN LAER maakte de rechtbank duidelijk dat de firma G niet op de hoogte was van het wederrechtelijke gebruik van haar huurvoertuigen.
Van een verhuurfirma kan evident niet worden verwacht dat zij kennis heeft van het doen en laten van haar huurders.

Een dergelijke eis zou niet enkel onredelijk zijn, doch zou eveneens in conflict zijn met de wetten op de privacy.

Grondig nazicht van de tapgesprekken maakte bovendien duidelijk dat er door leden van de organisatie meermaals gesproken werd over ‘het wissen van de GPS.’

Mtr. VAN LAER benadrukte dat het hier ging om een duidelijke richtlijn van de organisatie, waarbij de autoverhuurbedrijven met opzet in het ongewisse gelaten werden over het eigenlijke gebruik van haar huurvoertuigen.
Wie actief afgeschermd wordt van de wetenschap van een misdrijf, kan bij gebrek aan kennis uiteraard niet worden aangemerkt als deelnemer.

Een tweede punt van verweer was het uiterst gebrekkige onderzoek dat lastens de firma G werd gevoerd.

De vermeende schuld van G werd gestoeld op tal van ongefundeerde gevolg- trekkingen en veronderstellingen, dewelke door Mtr. VAN LAER consequent werden opgehelderd en weerlegd.

De vrijspraak

De rechtbank volgde de argumentatie van Meester VAN LAER en sprak de firma G vrij over de ganse lijn.

Lees het artikel hier

Wordt u verdacht van een misdrijf of wenst u onze gespecialiseerde bijstand? Neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00