Wat houdt het misdrijf ‘slagen en verwondingen’ juist in?

Slagen en verwondingen is een ernstig misdrijf dat kan leiden tot vervolging en veroordeling tot zware straffen. De kans is groot dat U in aanraking komt met het gerecht en dan hebt U een topadvocaat nodig voor U en Uw zaak.

Slagen of verwondingen

Het Strafwetboek vereist dat men slagen of verwondingen toebrengt aan een persoon.

 

Een slag veronderstelt een schok of stoot tegen een menselijk lichaam waardoor dit in bruuske aanraking komt met een ander voorwerp van harde aard.

 

Bijvoorbeeld: een kaakslag, een slag met een voorwerp zoals een borstelsteel, baseballbat of boksbeugel, iemand tegen de grond duwen, …

Een verwonding veronderstelt een uitwendig of inwendig letsel dat van buiten uit, door een mechanisch of chemisch op het lichaam inwerkende oorzaak wordt toegebracht.

 

Bijvoorbeeld: een hartaanval ten gevolge van een vuistslag, een kneuzing, …

 

De letsels ten gevolge van de slagen en verwondingen moeten fysiek zijn, niet mentaal.

Onopzettelijk of opzettelijk

Zowel opzettelijke als onopzettelijke slagen en verwondingen zijn strafbaar volgens het Strafwetboek.

 

In het geval van opzettelijke slagen en verwondingen dient de dader het oogmerk te hebben om de andere persoon te schaden. Men moet dus de bedoeling hebben om de andere persoon te verwonden.

 

Bij onopzettelijke slagen en verwondingen heeft de dader niet het oogmerk om de andere persoon te schaden maar gebeurt dit wel door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.

Verzwarende omstandigheden

Een verzwarende omstandigheid is een door de wet omschreven omstandigheid die – als bijkomend element van het misdrijf – een strafverzwaring tot gevolg heeft.

 

In het geval van slagen en verwondingen hebben de verzwarende omstandigheden veelal betrekking op de volgen die de slagen en verwondingen hebben gehad voor het slachtoffer.

Ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid

Indien de slagen en verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben, worden de minimum- en maximumstraf opgetrokken.

 

Belangrijk is de periode van ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid.

 

Indien deze minder dan vier maanden is, kan men gestraft worden met een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en een geldboete van € 400 tot € 1.600.

 

Indien deze meer dan vier maanden is, kan men gestraft worden met een gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van € 1.600 tot € 4.000.

Voorbedachten rade

Indien de slagen en verwondingen niet alleen opzettelijk maar ook met voorbedachten rade toegebracht worden, wordt de straf verzwaard.

 

Voorbedachten rade is aanwezig wanneer:

 • De beslissing de daad voorafgegaan is
 • De beslissing overwogen werd
 • De beslissing definitief is, met name dat de dader zich aan zijn beslissing gehouden heeft zonder van mening te veranderen

 

Een voorbeeld van slagen en verwondingen met voorbedachten rade is dat iemand een persoon opwacht om hem slagen toe te dienen en dit effectief doet op het ogenblik dat de persoon voorbijkomt.

Dood

Er is sprake van deze verzwarende omstandigheid wanneer de slagen en verwondingen de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben gehad, hoewel de dader niet het oogmerk had om het slachtoffer te doden.

Minderjarig of kwetsbaar slachtoffer

Het Strafwetboek bepaalt een verzwarende omstandigheid wanneer het feit gepleegd is op een minderjarige of een persoon die door zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien.

Familie

De straf wordt verzwaard wanneer het feit gepleegd is ten aanzien van minderjarige of een persoon die door zijn lichaams- of geestestoestand niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien door een persoon is die familie van deze persoon, onder andere:

 

 • Ouders of grootouders of andere bloedverwanten in de opgaande lijn;
 • Kinderen;
 • Broer of zus en bloedverwanten in de zijlijn tot de vierde graad;
 • Een persoon die gezag heeft over de minderjarige of de kwetsbare persoon;
 • Een persoon die de minderjarige of de kwetsbare persoon onder zijn bewaring heeft;
 • Een persoon die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer;
 • Een echtgenoot of de persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie mee heeft of heeft gehad.

 

Aldus niet alleen familie maar ook leerkrachten, sportmonitoren, scoutsleiders, personeel van beschutte werkplaatsen of woonzorgcentra kunnen dus onder de toepassing ervan vallen.

Discriminerende drijfveer

De verzwarende omstandigheid van de discriminerende drijfveer geldt zodra de haat, het misprijzen of de vijandigheid één van de motieven voor feit vormt.

Welke straffen riskeert u?

In principe worden opzettelijke slagen en verwondingen gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of een geldboete van € 208 tot € 800.

 

In geval van verzwarende omstandigheden wordt de strafmaat als volgt verhoogd:

Verzwarende omstandigheid Strafmaat
Ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid Gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar
Geldboete van € 400 tot € 1.600.
Voorbedachten rade opzettelijke slagen + ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar
Geldboete € 800 tot € 4.000
Ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden Gevangenisstraf van 2 jaar tot 5 jaar
Geldboete € 1.6000 tot € 4.000
Ongeneeslijk lijkende ziekte, een zware verminking of het volledig verlies van een gebruik van een orgaan Gevangenisstraf van 2 jaar tot 5 jaar
Geldboete € 1.600 tot € 4.000
Ten aanzien van een minderjarige of kwetsbare persoon Minimumgevangenisstraf wordt verdubbeld
Ten aanzien van familie, echtgenoot of partner Maximumgevangenisstraf wordt verdubbeld
Discriminerende drijfveer Maximale gevangenisstraf wordt verdubbeld met een maximum van 5 jaar Geldboete wordt verdubbeld met een maximum van € 4.000
Dood Gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar

Onopzettelijke slagen en verwondingen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of een geldboete van € 400 tot € 4.000.

 

In geval van verzwarende omstandigheden wordt de strafmaat als volgt verhoogd:

Verzwarende omstandigheid Strafmaat
Dood Gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar
Geldboete € 400 tot € 8.000

Schadevergoeding

In geval het slachtoffer schade lijdt door de toegebrachte slagen en verwondingen kan deze een schadevergoeding vorderen.

 

De schade moet aangetoond worden aan de hand van medische attesten.

 

Het slachtoffer kan de rechtbank ook verzoeken om een wetsdokter aan te stellen om de geleden schade te bepalen.

Wat kunnen wij ondermeer voor U doen?

 • U wordt verdacht van een slagen of verwondingen.
 • U kreeg een uitnodiging tot verhoor over slagen en verwondingen.
 • U moet voor de correctionele rechtbank komen wegens slagen en verwondingen.
 • U werd veroordeeld voor slagen en verwondingen.
 • Een familielid werd gearresteerd op verdenking van slagen en verwondingen.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.