Wat houdt het misdrijf precies in?

Ambten, titels en namen zijn tekens waaraan in het sociaal leven een zeker vertrouwen verbonden is.

Volgende daden zijn strafbaar;

A. Inmenging in een openbaar ambt

Openbare ambten zijn ambten die middels een rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van de Belgische wet een deel van de openbare macht toegekend krijgen. Bijvoorbeeld : burgemeester, notaris, politieambtenaren.

 

Om te spreken van het misdrijf moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke elementen ;

 

  • Er moet sprake zijn van een inmenging : De inmenging zelf kan bestaan uit twee verschillende uitvoeringswijzen. Enerzijds het stellen zonder titel van een daad behorend tot een openbaar ambt. Anderzijds het stellen van een geheel van handelingen of voorstellingen van zaken van aard dat ze kunnen doen geloven dat hij die ze aanwendt de hoedanigheid of bevoegdheid van een openbaar officier of ambtenaar bezit

 

  • Het misdrijf moet gepleegd worden met een algemeen opzet, hetgeen betekent dat de dader wetens en willens gehandeld heeft zonder de gevolgen gewild te hebben. Er dient geen oogmerk om te schaden voorhanden te zijn

B. Aanmatiging van naam

Om te spreken van deze handeling moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn;

 

  • Het moet in het openbaar gebeuren : Openbaarheid heeft hier niet zijn gebruikelijke betekenis, een relatieve openbaarheid volstaan, dit is bv. al het geval als de naam voorkomt op een hotelfiche

 

  • Er dient sprake te zijn van het aannemen van een naam, die hem niet toekomt. Elke familienaam die iemand aanneemt en die niet overeenkomt met de familienaam in zijn geboorteakte, is een valse naam in de zin van art. 231 Sw.

 

  • Het misdrijf moet gepleegd worden met een algemeen opzet waarbij de intentie om het misdrijf te plegen reeds voldoende is zoals hierboven reeds werd uitgelegd

 

Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van aanmatiging van ambten of van titels.

Welke straffen riskeert u?

Bij inmenging in openbare ambten riskeert men een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en geldboetes die lopen van 100 tot 1000 euro ( te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

De straffen voor aanmatiging van naam zijn gevangenisstraffen van acht dagen tot drie maanden en/of geldboetes die lopen van 25 tot 300 euro (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

Er is een specifiek artikel ingevoegd in het Strafwetboek voor het onrechtmatig gebruik van titel van advocaat. De straf bedraagt een geldboete van 200 tot 1000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.